Фінансово-економічний факультет
Одеського національного економічного університету
 
 

 

Фінансово-економічний факультет сьогодні

Понад 40-річний шлях розвитку фінансово-економічного факультету відбувається постійний пошук нових форм і методів викладання та засвоєння економічних знань, поглиблення науковості у формуванні економічних кадрів.


Доцент С.В.Левинський
декан факультету

Професійну підготовку фахівців здійснюють кафедри фінансів, фінансового менеджменту та фондового ринку, викладачі яких ведуть наукові дослідження з проблем удосконалення фінансових відносин. При кафедрах є аспірантура, організується підготовка стажистів із числа випускників, що бажають присвятити себе викладацькій та науково-дослідній роботі. У серпні 2002 року наказом по Одеському державному економічному університету деканом фінансово-економічного факультету було призначено кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри математичних методів аналізу економіки С.В.Левинського, який більше десяти років працював на посаді заступника декана ФЕФ.

Ставши до керівництва факультетом, С.В.Левинський вдається до глибокого і всебічного аналізу стану справ, з метою встановлення резервів для підвищення ефективності роботи. На його переконання, як свідчить звітна інформація на адресу керівництва університету, Ради факультету, роль основного резерву має відіграти кадровий потенціал, який на цьому часі вимагав дій до покращення показників.


Колектив деканату факультету – декан доц. С.В.Левинський,
зам. декана доц. В.В.Видобора, зам. декана доц. Г.В.Музиченко,
методист Т.П.Балута, секретар О.О.Присяжнюк

До складу факультету входять п'ять кафедр: кафедра фінансів (завідувач кафедри д.е.н, доцент В.Г.Баранова), кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку (завідувач кафедри професор В.К.Кубліков), кафедра політології (завідувач кафедри професор С.О.Матвєєв), кафедра математичних методів і аналізу економіки (завідувач кафедри доцент В.М.Мацкул), кафедра фізичного виховання та спорту (завідувач кафедри ст. викладач Н.І.Кір’якулова). На кафедрах університету сьогодні працюють понад 70 викладачів, у тому числі 7 докторів наук, професорів і понад 50 кандидатів наук, доцентів. У попередні роки на кафедрах було виконано декілька цінних науково-дослідних та науково-методичних праць, які набули широкого визнання.

Сьогодні на факультеті плідно працюють відомі вчені, фахівці з фінансових проблем економіки: професор Г.О.Величко, професор Є.М.Ганєвич, д.е.н., доцент В.Г.Баранова, доцент С.С.Арутюнян, доцент О.В.Ітигіна та ін.

Відповідно до змісту "Концепції розвитку економічної освіти в Україні" в Одеському державному економічному університеті у 2003/04 навчальному році започатковано підготовку магістрів за двома напрямами: магістр із професійного спрямування, магістр із наукового спрямування. Декан фінансово-економічного факультету С.В.Левинський виступав з пропозицією про спільне навчання одних і других та, водночас, обов'язкове навчання (і одних, і других) за індивідуальними планами магістрів із наукового спрямування у контексті дисциплін, що викладаються досвідченими вченими випускових (профільних) кафедр.


Декан факультету доц. С.В.Левинський читає лекцію
з вищої математики для студентів І курсу (2011)

Керівництво фінансово-економічного факультету вдається, відповідно до вимог часу, до розширення спеціалізації. У 2003/04 навчальному році фінансово-економічний факультет здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації в галузі економіки вже за двома спеціальностями: "Фінанси" та "Оподаткування". Спеціальність "Оподаткування" відкрито з ініціативи кафедри фінансів (завідувач О.П.Чернявський). Відкриття нової спеціальності означало збільшення ліцензійного обсягу підготовки фахівців: з 150 студентів до 200.

З метою підвищення рівня кадрового потенціалу кафедр, підпорядкованих ФЕФ, декан С.В.Левинський ініціює роботу методологічного семінару, в організаційному і науковому відношенні, базованому на зусиллях профільних кафедр: кафедри фінансів та кафедри фінансового менеджменту і фондового ринку.

Сьогодні на фінансово-економічний факультеті навчаються понад 900 студентів. Підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю "Фінанси" і проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр (термін навчання 4 роки) та магістр (термін навчання 1 рік).


Завідувач кафедри математичних методів і аналізу економіки
доц. В.М.Мацкул проводить семінарське заняття

Навчальні плани передбачають глибоке вивчення гуманітарних, загальноекономічних та спеціальних дисциплін, оволодіння практичними навичками роботи, у тому числі застосування економіко-математичних методів та ПЕОМ в управлінні фінансовими ресурсами.


Обговорення кандидатської дисертації аспірантки
М.О.Слатвінської на засіданні кафедри фінансів

Завдяки договорам на підготовку економістів-фінансистів, які укладено між університетом і Міністерством фінансів, Державною податковою адміністрацією, Державним казначейством, щорічно на факультеті здійснюється прийом обдарованої молоді за направленнями цих відомств. У подальшому це гарантує їй працевлаштування.


Доцент кафедри фінансового менеджменту
та фондового ринку Л.М.Дейніс читає лекцію

Проаналізований і узагальнений досвід діяльності фінансово-економічного факультету підводить до висновку про постійне кількісне зростання контингенту студентів, які навчаються на ФЕФ. Дана обставина вимагала від керівництва університету розширення матеріальної бази. У руслі означених вимог у 2003 році започатковано реконструкцію, а швидше розбудову, нового навчального корпусу (№ 6) за адресою вулиця Пушкінська, 26. 2006 року його здано в експлуатацію. Сьогодні ФЕФ базується у триповерховій будівлі. У такий спосіб, фінансово-економічний факультет на сучасному етапі діяльності має у своєму розпорядженні аудиторний фонд, який відповідає санітарним нормам і стандартам. Оновленню методик і методів навчання сприяють 3 комп'ютерні класи, лекційна аудиторія, устаткована технічними засобами останнього покоління; бібліотека, читальна зала. До нового комплексу разом з ФЕФ передислокувалися 4 кафедри: фінансів, фінансового менеджменту та фондового ринку, математичних методів аналізу економіки та іноземних мов.

Всього за роки свого існування фінансово-економічного факультету підготовлено близько 3 тис. фахівців вищої кваліфікації для фінансової сфери. Випускники факультету працюють у фінансових органах України усіх рівнів, в органах Державної податкової адміністрації, в казначейських установах, страхових та інвестиційних компаніях, банківських установах, кредитних спілках тощо.


Засідання кафедри ФМФР проводить
завідувач кафедри професор В.К.Кубліков

Фінансово-економічний факультет Одеського національного економічного університету пройшов у своєму розвитку складний і того ж часу сповнений досягнень шлях. Його діяльність була посвячена продуктивній і якісній підготовці фахівців вищої кваліфікації в галузі економіки. На всіх етапах свого функціонування фінансово-економічний факультет в загальноорганізаційному відношенні приймав виклики часу, оперативно перебудовувався на методичному рівні. Запорука успіху фінансово-економічного факультету криється в зусиллях десятків і сотень науковців, що реалізовували завдання, досягали результатів, забезпечуючи країну кадрами вищого рівня професійної підготовки в галузі економіки.

На факультеті проводиться значна науково-студентська робота. Студенти факультету беруть активну участь у наукових дослідженнях провідних кафедр університету, багато студентських наукових робіт було представлено на різних наукових конференціях, а також конкурсах, де вони отримували високі оцінки.

Спортивні досягнення факультету останнього десятиліття презентовані кількома поколіннями студентів. Гордістю факультету є майстри спорту: С.Тукан, І.Алфьорова, А.Чернуцька, А.Ковальчук, які постійно займають провідні позиції в складі збірної команди університету на обласних, національних та міжнародних змаганнях. Вони є володарями бронзових нагород Всеукраїнської універсіади та золотих нагород міжнародних студентських змагань.

Кандидат у майстри спорту Д.Савицький у 2007 році ставши бронзовим призером чемпіонату світу та срібним призером чемпіонату Європи з легкої атлетики. Славу університету приніс майстер спорту з карате Андрій Ковальчук, який став абсолютним чемпіоном світу 2010 року.


Д.Савицький

Ініціатором і новатором виступив фінансово-економічний факультет у такому виді спорту, як черлідинг. Уперше в ОДЕУ саме на ФЕФ створено групу з підтримки факультетської команди. Студентський декан фінансово-економічного факультету А.Єфанов активно і плідно сприяє роботі кафедри фізичного виховання і спорту.

Одним із чинників належного розвитку фінансово-економічного факультету на сучасному етапі є продуктивно діюча система студентського самоврядування. Керівництво як університету, так і фінансово-економічного факультету приділяє велику увагу організації та діяльності цієї системи.

20 травня 1999 року на конференції студентів ОДЕУ затверджено "Положення про студентське самоврядування". Воно презентувало оновлене навантаження структури. Адже до цього в означеній системі не існувало посади студентського декана. Відтепер система студентського самовря¬дування набула нових характеристик і структурних змін. Вона являла собою діагональ: студентський декан—профорг—культорг—фізорг.

Саме через самоврядування студенти отримали можливість реалізовувати свої права в питаннях навчання, науково-дослідної і культурно-освітньої роботи, суспільнокорисної праці, у використанні дозвілля, а також у створенні здорового ділового клімату в студентських групах та пристойних умов побуту в гуртожитках.


А.Ковальчук

Положення зафіксувало структуру студентського самоврядування, ор¬ганами якого на факультеті стали: студентський декан, студентська рада факультету, студентський комітет гуртожитків. До складу студентсько¬го активу групи входять староста й профорг групи. До складу студент¬ського деканату входять студентський декан, його заступник, профорг, культорг, фізорг факультету, голова студентського комітету гуртожитку, старости курсів. Вибори студентського деканату і рад груп проводяться відкритим голосуванням на загальних зборах студентського активу фа¬культету, студентської групи. Студентський деканат проводить свої засі¬дання двічі на місяць.

Студентський деканат, презентуючи інтереси студентів факультету, безпосередньо бере участь в управлінні та керівництві факультетом. Осо-бливість системи студентського самоврядування на фінансово-економіч-ному факультеті полягає в тому, що всі впливові питання вирішуються в процесі плідної співпраці з керівництвом факультету.

У компетенції системи студентського самоврядування — формуван¬ня науково-методичної бази з різних дисциплін, обговорення результатів сесій на засіданнях кафедр, робота Ради як університету, так і Ради фі-нансово-економічного факультету. Будучи учасниками обговорення пото-чних проблем, члени студентського самоврядування вносять пропозиції, голосують відповідно до своєї позиції за ухвалення найрізноманітніших рішень. Студентський деканат взаємодіє з деканатом у вирішенні питань щодо переведення зразкових студентів із контрактної форми навчання на бюджетну, дбає про покращення побутових умов у гуртожитках та організацію змістовно¬го студентського дозвілля.


Студентський актив факультету

На фінансово-економічному факу¬льтеті продуктивно діють студентські ради груп, які вносять пропозиції на ад¬ресу студентського деканату щодо вдос¬коналення навчально-виховної роботи, порушують питання щодо переведення окремих студентів на індивідуальний графік навчання. Ради груп організо¬вують широке обговорення кандидатур студентів, що можуть бути претенден¬тами на підвищені стипендії. Серед обговорюваних проблем — успіш¬ність, дисципліна, участь у громадських заходах, організація дозвілля.

На факультеті склалася певна практика добору і підготовки студент-ського активу, удосконалюються форми співпраці студентів із деканатом, радою факультету, викладачами, кураторами. Першим і найвагомішим елементом цієї практики є традиційна щорічна співбесіда з першокурс-никами, яка уможливлює процес виявлення активістів.

Після ухвалення "Положення про студентське самоврядування в ОДЕУ" першим студентським деканом на фінансово-економічному факу-льтеті було обрано студента 13 групи О.Оришича.


Перший номер факультетської
Газети «Фінансист»

З 2-ого листопада 2010 року студентським деканом ФЕФ було обрано студента 32-ої групи Кретова Д. Після проведення виборів до роботи приступила нова команда студентського самоврядування факультету. Замісником студентського декану був обраний студент 32-ої групи Новіков В., головою учбового сектору стала студентка 25-ої групи Алексеєнко А., наукового сектору (НСТ) – студентка 23-ої групи Крепак І., спортивного сектору – студентка 25-ої групи Марушевська К., піар-сектору – студентка 31-ої групи Балан А., культмасового сектору – студентка 34-ої групи – Баух А., сектору інтелектуальних ігор – студент 36 групи Муртазін Д. Також було прийнято рішення про створення нового сектору на факультеті – оргсектору, головою якого став студент 32-ої групи Родюк А., який займається питаннями з воєнної кафедри на факультеті, займається побутовими справами факультету, а також наряджає корпус до різних свят.

Доброю традицією студентського самовряду¬вання є організація різноманітних розважальних заходів піар-сектором та культмасовим сектором факультету. На ФЕФі упродовж останніх років святкували День святого Валентина та 1 квітня. З 2010 року студентське самоврядування запровадило святкування ще декількох свят, таких як День студента, Новий рік, 8 березня. До дня студента у 2010 р. студенти факультету Стрижова В., Кретов Д., та Балан А. прикрасили корпус різноманітними цікавими гумористичними надписами на стінах, великим стендом для вітань студентів та їхніх побажань, а також нагородженням студентів грамотами за різноманітними номінаціями такими як «Найкращий студент курсу», «Прогульщик курсу», «Талант факультету» і таке інше. На новий рік було затрачено 0,5 км новорічного дождику на прикрашання корпусу, , встановлена велика новорічна ялинка, проведені різноманітні новорічні гумористичні вітання студентів та викладачів. На 14-те лютого було органі¬зовано "пошту для закоханих", «загс для закоханих», "стіну вітань і зізнань" та багато інших конкурсів та змагань. Свято проходило під гаслом: «Знайди свою любов в Нархозі».На 8-ме березня було зроблено вітання для студентів і викладачів з квітів у головному холі корпусу, під потолком висіли різноманітні вироби із кольорового паперу: квіти, сонечки, фігурки та інші. На 1-ше квітня на факультеті через акустичну систему оповіщення в корпусі була ввімкнута музика, а також деякі пари були скороченими в честь свята.

Завдяки діяльності учбового сектору факультету кожен семестр офіційно вивішуються рейтинги студентів усіх факультетів, а також проводяться різноманітні опитування студентів. Нововведенням цього сектору у 2010-ому році стало розсилання новорічних листівок з подякою батькам студентів відмінників та активістів. Науковий сектор фінансово-економічного факультету є найактивнішим у ОДЕУ. Наукове студентське товариство займається організацією та проведенням "круглих столів", конференцій, конкурсів та олімпіад серед студентів фінансово-економічного факультету. Сектор продуктивно співпрацює з науковою частиною ОДЕУ та іншими вищими навчальними закладами України. Також допомагає студентам у написанні їх наукових статей. Сектор інтелектуальних ігор активно співпрацює з НСТ факультету. Разом ними було проведено такі конкурси як: Відкритий турнір по Ьрейн-рінгу, у якому команди фінансово-економічного факультету «Стабільність» та «Музика» зайняли перше та друге місця відповідно, гра «Що, де, коли?», «Інтелект факультету» у якій змагалися студенти усіх курсів.

Що стосується спортивного сектора, то його також не оминули перетворення і новації. Проводяться регулярні турніри з командних видів спорту, які організовує кафедра фізичного виховання на чолі із заслуженим тренером України Н.І.Кир'якуловою, а також фізорга ОДЕУ, студента 53 групи факультету — О.Довгопола та фізоргів факультетів. Засновано організацію АМДС — Асоціацію молодіжного дозвілля та спорту. Саме з ініціативи О.Довгопола запроваджено нетрадиційні для інших універсіад радикальні турніри з "Laser Club", більярду та боулінгу.

У культмасовий сектор факультету набирає студенті які вміють танцювати, співати, та мають добре почуття гумору. Студенти ФЕФу активно приймають участь у всіх конкурсах ОДЕУ, таких як «Студентська осінь», «Студентська весна» та «Міс ОДЕУ». В останні роки діяльність цього сектору на фінансово-економічному факультеті значно покращилася, та зараз факультет займає перші місця в цих конкурсах. 1 березня 2011 року, студентка 12-ої групи ФЕФу, Ходоровська Ганна, перемогла на конкурсі «Міс ОДЕУ».


Міс ОДЕУ 2011 р. студентка 12 групи
факультету Ганна Ходоровська,

22 лютого 2011 року було прийнято офіційну символіку факультету – герб та прапор, розроблених студентським деканом факультету Кретовим Д.


Прапор факультету

Герб факультету

Значним досягненням самоврядування є організація туристичних поїздок. Цим питанням опікується профспілковий комітет студентів ОДЕУ. Це щорічні поїздки до Криму, в Карпати, до Санкт-Петербурга та інші міста.

На фінансово-економічному факультеті склалася традиція щорічних поїздок з першокурсниками до спортивно-оздоровчого табору "Економіст". Відпочинок проходить у невимушеній дружній атмосфері, від якої залишаються теплі спогади.

Система студентського самоврядування є впливовою і на організацію навчального процесу. 2003 року саме з ініціативи студентів було понижено межу оцінки "відмінно" від 90 до 85-ти балів. Представники студентського самоврядування брали активну участь у розробленні проекту "Положення про порядок оцінювання знань студентів ОДЕУ з урахуванням вимог Болонської декларації".